Uitslagen

In principe wordt er geen uitslag gegeven van de bevindingen bij de MRI-scan, omdat nog onduidelijk is wat de consequenties van deze bevindingen zullen zijn voor de deelnemer. Alleen in het geval er op basis van de huidige (cardiologische) richtlijnen en huidige stand van de wetenschap aanwijzingen zijn dat verder onderzoek mogelijk noodzakelijk is, zal de uitslag worden medegedeeld aan de deelnemer en de huisarts.

 

De volgende bevindingen van de MRI, die mogelijk nader onderzoek behoeven, zullen gemeld worden:

  • Groot perfusiedefect

  • Doorgemaakt myocardinfarct

  • Slechte linker ventrikelejectiefractie

  • Ernstig kleplijden

De bepalingen in het bloed worden pas achteraf gedaan, als het bloed van alle deelnemers binnen is. Omdat in de tussentijd de waarden veranderd kunnen zijn, wordt van de bloedafname geen uitslag aan deelnemers gemeld.

Doctor Operating CT Scanner