Algemene Informatie

Achtergrond

Jaarlijks krijgen in Nederland 26.500 mensen een myocardinfarct, waarvan er ongeveer 5.500 per jaar komen te overlijden. Mensen die het overleven, houden vaak ernstige schade aan hun hart en daarmee verminderde kwaliteit van leven over.

 

In veel gevallen is bij deze mensen de ontwikkeling van cardiale dysfunctie (bijv. myocardischemie als gevolg van coronaire atherosclerose) onopgemerkt gebleven. Momenteel wordt binnen Lifelines veel aandacht besteed aan het vinden van vroege aanwijzingen voor hart- en vaatziekten, onder andere binnen het ImaLife onderzoek. ImaLife is een onderzoek naar vroege tekenen van o.a. hart- en vaatziekten door middel van een CT-scan van de thorax. De opsporing van mensen met een hoog risico op het krijgen van events zoals een hartinfarct kan mogelijk geoptimaliseerd worden met behulp van een cardiale MRI-scan. Met een cardiale MRI-scan kan de functie van het hart, bijvoorbeeld perfusie van myocard, zeer nauwkeurig beoordeeld worden.

Doel en opzet

CardioLife onderzoekt de prevalentie en mate van myocardischemie, zoals vastgesteld met een cardiale MRI-scan, in een asymptomatische populatie. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate het voorkomen van myocardischemie geassocieerd is met het optreden van cardiale events als ook kwaliteit van leven. Daarnaast wordt een relatie gelegd met de bevindingen die gedaan zijn op de CT-scan, die verricht is in het kader van de ImaLife studie. In de toekomst hopen de onderzoekers met de combinatie van de CT- en de MRI-scan vroegtijdig en efficiënt mensen met een hoog risico op het krijgen van een hartinfarct op te sporen en mogelijk zelfs events te voorkomen door middel van vroegtijdige behandeling.

 

Asymptomatische mensen die in het kader van de ImaLife studie een CT-scan ondergaan hebben worden uitgenodigd voor CardioLife. In totaal zullen ongeveer 1200 deelnemers benaderd worden.

 

Aangezien er enige tijd verstreken kan zijn sinds de CT-scan heeft plaatsgevonden, worden deelnemers voorafgaand aan de start van het onderzoek gescreend voor deelname middels een vragenlijst. Exclusiecriteria zijn bijvoorbeeld het tussentijds hebben ontwikkeld van hartziekten (zoals een hartinfarct) of het hebben ondergaan van een interventie (bijvoorbeeld behandeling met stent of cardiale chirurgie). Daarnaast worden mensen met contra-indicaties voor het ondergaan van een cardiale stress perfusie MRI-scan (bijvoorbeeld metalen implantaten) uitgesloten van deelname.

 

Verschillende methoden voor vroege opsporing worden tegen elkaar afgezet. Alle deelnemers ontvangen vragenlijsten waarin gevraagd wordt naar risicofactoren, symptomen en kwaliteit van leven. Een deel van de deelnemers zal daarnaast uitgenodigd worden voor cardiale stress perfusie MRI en bloedafname. Door loting wordt bepaald welke deelnemers hiervoor uitgenodigd worden.

Gedurende 5 jaar zal er follow-up plaatsvinden middels vragenlijsten, raadplegen van medische registratiesystemen en raadplegen van medische dossiers van zorgverleners.

 

De Nederlandse Hartstichting heeft zich als doel gesteld om hart- en vaatziekten eerder op te sporen om gezonder oud te kunnen worden. Daarom financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek zoals

CardioLife.

Uitvoering

CardioLife wordt gecoördineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De MRI-scan en bloedafname vindt plaats in het UMCG of in Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Doctor Operating CT Scanner